Oferta scolara

Metodologia de admitere pentru anul scolar 2019-2020

 

Scoala Sanitara Postliceala CAROL DAVILA Pitesti

Metodologia de admitere pentru anul scolar 2019-2020

Elaborata conform O.M.Ed.C.T. nr.1552/19.07.2007,

Aprobata în Consiliul de Administratie din data de 21.12.2018

Art.1.

(1) Admiterea  în anul scolar 2019/2020 la Scoala Sanitara Postliceala Carol Davila din Pitesti, se face pe baza criteriilor generale de admitere în învatamântul postliceal elaborate de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului aprobate prin O.M.Ed.C. nr. 1552/19.07.2007 si a prezentei metodologii.

(2) Admiterea  în  anul scolar 2019-2020 se face la urmatoarele calificari profesionale acreditate, cu durata de 3 ani

  • Asistent medical generalist, 100 locuri      
  • Asistent medical de farmacie, 15 locuri
  • Asistent medical de balneofiziokinetoterapie si recuperare, 20 locuri

Art. 2. (1) Au dreptul sa se înscrie la nivelul de învatamânt postliceal absolventii de liceu, cu sau fara diploma de bacalaureat.

           (2) Înscrierea candidatilor pentru admiterea în Scoala Sanitara Postliceala Carol Davila din Pitesti  se face la secretariatul scolii, pe baza urmatoarelor documente:

a) fisa de înscriere (tip);

b) certificat de nastere, carte de identitate si, în cazul schimbarii numelui, certificatul de casatorie,  în original si copii ce vor fi certificate „conform cu originalul" de catre secretarul scolii;

c) diploma de bacalaureat sau adeverinta de absolvire a liceului, dupa caz, în original si copie, ce va fi certificata ‘’conform cu originalul’’de catre secretarul scolii si, dupa caz,  foaia matricola pentru clasele IX-XII/XIII;

d) adeverinta medicala eliberata de medicul de familie al candidatului;

f) chitanta de plata a taxei de admitere.

Art. 3. Înscrierea candidatilor pentru admiterea la învatamântul postliceal, nivel 5, an scolar 2019/2020 se face conform calendarului de admitere cuprins în Anexa 1, parte integranta a prezentei metodologii.

Art. 4.  Taxa de înscriere la admiterea în anul I la Scoala Sanitara Postliceala Carol Davila din Pitesti  este  de 100 lei.

Art. 5. (1) Pentru organizarea si desfasurarea  admiterii în învatamântul postliceal se constituie prin decizie a directorului, Comisia de admitere si Comisia de contestatii care îsi desfasoara activitatea în baza prezentei metodologii de admitere.

(2) Comisia de admitere se compune din:

- doua cadre didactice;

- secretarul scolii.

Art. 6.(1)Atributiile membrilor comisiei de admitere:

a) afiseaza metodologia de admitere;

b) afiseaza numarul de locuri aprobat si numarul locurilor ramase libere pentru fiecare etapa de admitere;

c) elaboreaza fisa de înscriere;

d) primesc dosarele de înscriere de la candidati;

e) introduc datele de pe fise în baza de date computerizata;

f) centralizeaza datele;

g) asigura prezenta permanenta, pe perioada înscrierii, a unui membru al comisiei de admitere, care sa ofere informatii si consiliere persoanelor care se prezinta pentru înscriere;

i) întocmesc procese verbale corespunzatoare organizarii selectiei dosarelor de admitere;

j) afiseaza, la sediul unitatii scolare, listele finale cu elevii admisi;

  (2) Obligatiile membrilor comisiei de admitere:

 a) de a semna un angajament cu privire la respectarea prevederilor prezentei metodologii, a confidentialitatii datelor si informatiilor;

 b) de a semna o declaratie pe propria raspundere cu privire la inexistenta printre candidati a unor rude/afini pâna la gradul IV, pentru a se evita conflictul de interese;

c) de a avea o conduita morala fata de candidati si colegi.

Art. 7. Comisia de contestatii se compune din:

      -  directorul Scolii Sanitare Postliceale CAROL DAVILA Pitesti;

      -  doua cadre didactice ale unitatii de învatamânt, altele decât cele din Comisia de admitere;

      -  secretarul scolii.

Contestatiile se depun în termen de 2 ore de la ora afisarii rezultatelor.

Art. 8. Atributiile membrilor comisiei de contestatii:

        - analizeaza contestatiile si le solutioneaza în termen de 24 ore;

       -  afiseaza, la sediul unitatii scolare, rezultatele contestatiilor. 

Art.9. Probe de admitere

(1) În anul scolar 2019/2020 admiterea se face pe baza analizei dosarului de înscriere 

 (2) Dosarul se constituie din documentele stipulate la Înscrierea candidatilor;

 (3) Selectia candidatilor are în vedere urmatoarele criterii:

- prioritate la admitere au candidatii care au sustinut si promovat examenul de bacalaureat.  Departajarea acestora se face dupa media obtinuta  la examenul de bacalaureat.

 - candidatii fara examen de bacalaureat sunt admisi pe locurile ramase libere dupa admiterea candidatilor cu examen de bacalaureat.

 - departajarea candidatilor fara examen de bacalaureat  se face în functie de media generala a anilor de studii liceale.

Art. 10. Locurile declarate libere în prima etapa de admitere se completeaza în etapa urmatoare, conform calendarului din Anexa 1, respectând prevederile prezentei metodologii.

Art.11 Taxele ?colare pentru anul ?colar 2019/2020 sunt prevazute in Anexa 2.

Art.12. Documentele întocmite de Comisia de Admitere si Comisia de contestatii se arhiveaza si se pastreaza în arhiva scolii pâna la sfârsitul scolarizarii candidatilor admisi, iar cataloagele de admitere se pastreaza permanent.

Art. 13. Nerespectarea prevederilor prezentei metodologii atrage sanctiuni conform prevederilor legale în vigoare.

 

 

                                                                  Director,

                                                                 Elena Stanescu

 

OFERTA SCOLARA